I@E | Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN I@E | INNOVATION @ ENGINEERING 19-02-2019 

Artikel 1. DEFINITIES
Opdrachtnemer: I@E | Innovation @ Engineering, gevestigd aan De Lom de Berghlaan 27 te 5973 NK te Lottum voor het leveren van Engineering Services in het algemeen en trainingen en consultancy in het bijzonder.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met I@E een overeenkomst van opdracht is aangegaan;
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen I@E en opdrachtgever, op grond waarvan I@E diensten verleent aan opdrachtgever;
Diensten: alle door I@E voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot consultancy, training en organisatieadviezen;
Vergoeding: het door opdrachtgever aan I@E verschuldigde bedrag in verband met de opdracht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID EN RECHTSVERHOUDING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen I@E en opdrachtgever, waarop I@E deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op iedere vervolgopdracht, zulks voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Offertes van I@E zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door I@E aan de opdrachtgever zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
4. Tussen I@E en de opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden, onder welke benaming ook, van de opdrachtgever wordt door I@E uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door I@E worden aanvaard.
5. Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend met een maximale geldigheid van 30 dagen, tenzij anders wordt vermeld. Na deze termijn vervalt de aanbieding.
2. Een opdracht wordt door I@E eerst aanvaard na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en de schriftelijke bevestiging hiervan door I@E. Een opdracht wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud en de uitvoeringscondities, I@E tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden heeft doen blijken, dat I@E dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. De opdrachtgever wordt in ieder geval geacht een opdracht te hebben verstrekt indien door I@E met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering van een opdracht.
3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes komen te vervallen zodra ter zake gelijke werkzaamheden door I@E een nieuwe c.q. aangepaste aanbieding of offerte wordt uitgebracht.

 

Artikel 4. LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden voor het begin van de nieuwe maand.
5. Een opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
6. Opdrachten tussen I@E en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
– opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
– opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
– opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
– naar het oordeel van I@E inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
– opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige
verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever stelt in geval van voorgaande op eerste verzoek zekerheid, middels een bankgarantie indien I@E dit verzoekt. I@E is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden indien zij daartoe niet overgaat.
Het voorgaande laat onverlet het recht van I@E om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 5. INFORMATIEVERSTREKKING
1. I@E staat in voor een correcte uitvoering van de opdracht overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. I@E is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
2. Opdrachtgever is gehouden I@E onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die direct dan wel indirect voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan I@E ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.
4. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor I@E voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
5. Indien en zolang het niet, tijdig of behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van personeel van de opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal I@E gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien de opdrachtgever ook na in gebreke stelling door I@E niet binnen 14 dagen alsnog voor ter beschikking stelling van de door I@E verlangde informatie en/of medewerking van personeel van de opdrachtgever zorgdraagt, is I@E gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Artikel 6. GEHEIMHOUDING
I@E en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

 

Artikel 7. DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Alle diensten die door I@E worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.
2. I@E kan slechts meerwerk aan de opdrachtgever in rekening brengen, indien en voor zover de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Dit toestemmingsvereiste geldt echter niet indien het verrichten van meerwerk is gelegen binnen de zorgplicht van I@E.
3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
4. De werkzaamheden met betrekking tot de verleende opdracht worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever of van I@E dan wel een – in overleg – aangewezen andere locatie.

Artikel 8. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
1. Indien zich, voordat met de uitvoering van een opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden.
2. Aan door de opdrachtgever dan wel I@E gewenste wijzigingen van de oorspronkelijke overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, zullen zowel de opdrachtgever als I@E naar vermogen gevolg geven. Aan door een opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor I@E capaciteit heeft gereserveerd, kan I@E alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is de opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit de vergoeding verschuldigd.
3. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen, die een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geëigende maatregelen afgesproken worden om tot een ongestoorde voortgang te komen. Brengen wijzigingen een uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden met zich mee ten opzichte van een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij I@E kan worden verweten dat zij de opgedragen werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht, in welk geval de meerkosten tot een maximum van 20% van de tot dat moment reeds bestede tijd, voor rekening van I@E zullen komen.
4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal I@E dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
5. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdrachten wenst te wijzigen, zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien I@E die opdracht aanvaardt en de opdrachtgever dus daarvoor verschuldigde kosten en vergoedingen vergoedt.

Artikel 9. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden-wet is gesteld.
2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat I@E in de uitoefening van haar werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
3. Opdrachtgever vrijwaart I@E tegen eventuele aanspraken uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen) en artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).

Artikel 10. TERMIJNEN
1. Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan I@E hebben verleend.
2. In de opdracht genoemde termijnen of nadien genoemde termijnen, zijn immer indicatief en gelden en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van de opdrachtgever.
3. Eventuele leveringstijden gaan in op het laatst van de volgende tijdstippen:
a. de dag van het sluiten van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruit-betaling;
c. de dag waarop alle benodigde informatie en bescheiden door de opdrachtgever zijn aangeleverd.

Artikel 11. VERGOEDING
1. I@E en opdrachtgever maken, bij de totstandkoming van de overeenkomst, bindende afspraken omtrent de wijze waarop de vergoeding aan I@E tot stand komt. Indien een uurtarief wordt overeengekomen, is een door I@E in de offerte afgegeven indicatie met betrekking tot de totale, naar verwachting te besteden tijd niet bindend. Van het overeengekomen tarief kan na het sluiten van de overeenkomst slechts schriftelijk worden afgeweken. Ook indien I@E in voorkomende gevallen een opdracht om redenen niet uitvoert, komt een overeenkomst tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
2. De verschuldigde vergoedingen kunnen ingeval van opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.
3. De vergoeding van I@E is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
4. Door I@E opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders uit een wettelijke regeling voortvloeit.
5. I@E kan van opdrachtgever een voorschot verlangen op het factuurbedrag of de redelijkerwijs te verwachten vergoeding. De door de opdrachtgever betaalde voorschotten op nog in te dienen declaraties zullen ten laatste met de einddeclaratie verrekend worden. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is I@E gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van I@E zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen c.q. het verlangde voorschot te voldoen, geeft I@E het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, interest en schade.
6. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door I@E kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het hierboven genoemde artikel 11.2, is opdrachtgever gerechtigd binnen 5
werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de
kennisgeving van I@E genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te ontbinden. In een geval van een dergelijke opzegging c.q. ontbinding is I@E niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12. WIJZE VAN FACTURERING
1. I@E factureert volgens de termijnen van de overeengekomen opdracht of, indien een uurtarief is overeengekomen, op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.
2 Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan I@E heeft verstrekt, is I@E bevoegd zelf het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

Artikel 13. BETALINGEN
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van I@E.
2. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor I@E als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komt.
3. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat I@E tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 3% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
5. Indien de opdrachtgever verzuimt in de (tijdige en/of volledige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien I@E echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. I@E heeft het recht om de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te laten strekken op achtereenvolgens de (buitengerechtelijke) incassokosten, de vervallen vertragingsrente en tenslotte de openstaande hoofdsom en lopende vertragingsrente.
6. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in artikel 14:
a. zijn de verplichtingen van I@E tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen);
b. kan I@E van opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

Artikel 14. RECLAMERING
1. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 14 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij I@E zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
2. In geval van een gegronde reclame heeft I@E de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van de door opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Elke eventuele aansprakelijkheid van I@E is beperkt en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedings-verplichting van I@E zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.
2. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 16. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMMEN
1. I@E zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden welke in het kader van de opdracht zijn vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle door I@E aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van I@E totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van I@E wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens I@E is nagekomen.
4. De opdrachtgever zal op verzoek van I@E medewerking verlenen aan het verstrekken van gegevens voor het interne databestand van I@E. I@E ziet er op toe dat deze gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet in strijd wordt gehandeld met artikel 6.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan een bevoegde rechter.