25 tools om succesvol te engineeren

25 tools om succesvol te Engineeren of te ontwikkelen. Belangrijk om ze te kennen, zodat je weet wanneer je ze kunt toepassen om sneller, beter, gemakkelijker of plezieriger met je  probleem of uitdaging om te kunnen gaan.

25 tools. Kort en krachtig beschreven. In de tweedaagse trainingen  van I@E komen de blauw gemarkeerde tools uitgebreid aan bod. De opbouw is als volgt: [naam methodiek] | [de geestelijke vader] | [beknopte beschrijving]. Meer weten? Meer diepgang? Neem contact op via support@taguchi.eu

Waarom met een witte tandenborstel  poetsen als er veel meer kleuren zijn?

.


a. Loss function | Genichi Taguchi |grafische relatie tussen opbrengst en kosten van kwaliteitsverbetering. Hiermee kun je berekenen of de kosten van kwaliteitsverbetering (ook binnen de specificaties) opwegen tegen de opbrengstvermeerdering (integraal gezien, inclusief imagoverbetering).

b. Canvas Business Model | Alex Osterwalder | waardepropostie van een bedrijf
Tool waarmee je iedereen – intern of extern – kan duidelijk maken wat je bedrijf doet en waarom, waar je je omzet en winst mee genereert en welke kosten je daartoe maakt. De bijdrage van R&D en Engineering worden hiermee helder.

c. Visgraatdiagram | Kaoru Ishikawa | fout mechanismen rubricatie.
Door inventarisatie van foutmogelijkheden en ze te rubriceren (veelgebruikt zijn mens, machine, management, omgeving, materiaal, proces) vergeet je geen belangrijke oorzaak en visualiseer je alle foutmechanismen.

d. Espacenet | OctrooiCentrum / RVO | Ideeën bedenken is eigenlijk  uitvinden. Dat uitvinden gebaseerd  is op creativiteit en associatie is waar.  Maar als je dit ook nog gestructureerd kan doen is het veel effectiever. Door slim gebruik te maken van de octrooien-database Espacenet.

e. Triz | Genrikh Altshuller | Triz gaat weer een stap verder: Een octrooi is een oplossing voor een contradictie. Triz keert dit  om: je vindt de contradictie, dan kun je ook alle reeds bedachte oplossingen vinden. brainstormen op higher level.

f. Kepner Tregoe | Charles Kepner en Benjamin Tregoe | Een probleem helderder omschrijven teneinde oplossings-strategieën te bedenken.

g. Mentimeter | Johnny Warström | objectief presenteren van subjectieve meningen
teneinde een groepsbeeld te maken van mogelijke oplossingen, prioritering en beslissingen.

h. DISC | TSI | grafische presentatie van de gedrags voorkeursstijl van een persoon. Tool om een grafische (kleur) presentatie te maken van de huidige en gewenste stijl van een (engineerings)team

i. Brainwriting | N.N. |objectief verbreden, verdiepen en uitwisselen van kennis door te reageren op de geschreven ideeën van anderen. Het tool wordt gekarakteriseerd door het aantal mensen, het aantal ideeën per persoon en de tijd in minuten per creatie ronde.   De x85 wordt ook wel de “Crazy 8” genoemd.

j. Statistisch DoE | Ronald A. Fisher | Design of Experiments. Door gebruik te maken van statistische onderzoeksplanning wordt met een zo klein mogelijk aantal experimenten met zo veel mogelijk betrouwbaarheid het verband tussen onafhankelijke variabelen (“knoppen” waar aan gedraaid kan worden) en procesuitkomsten bepaald.

k. TQE | DoE | Genichi Taguchi | Door gebruik te maken van engineeringgedreven (lees: niet statistiek gedreven!) onderzoeksplanning wordt met een zo klein mogelijk aantal experimenten met zo veel mogelijk betrouwbaarheid het verband tussen onafhankelijke variabelen S (“knoppen” waar aan gedraaid kan worden) en procesuitkomsten bepaald, waarbij ook de afhankelijke variabelen N (“ knoppen waar niet aan gedraaid kan worden zoals veroudering, toleranties en weerinvloeden”) meegenomen worden.

l. S/N verhouding | Genichi Taguchi | de relatie tussen S en N uit punt j. Maat voor betrouwbaarheid. De robuustheid van een systeem is hoger, cq. de betrouwbaarheid is hoger, als de S/N verhouding groter is. Vergelijk de S/N verhouding van een electronisch systeem

m. SWOT analyse | DuPont | inventarisatie van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van een product of proces.

n. Confrontatiematrix | N.N. | beslissingsinstrument om sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen te prioriteren. De kans welke ik het beste kan grijpen worden via berekening weergegeven, waardoor prioritering mogelijk wordt.

o. Verandermanagement | De Caluwé | methodiek om de voorkeursrichting voor verandering in je Engineering / bedrijf te karakteriseren met kleuren. Van rood (mensgericht) via groen (leergericht) en blauw (doelgericht) naar geel (leidergericht) en wit (chaosgericht).

p. Brainstorming | N.N. | genereren van ideeen welke een oplossing kunnen zijn voor een probleem. Gebaseerd op gestuurde chaos (zie ook “tool o”, de witte kleur)

q. Lemniscaat model | N.N. | strategische opties voor de toekomst van je engineering/bedrijf vinden.

r. PDCA | Willliam Edwards Deming | continue verbeteren gebruik makende van 4 stappen (Plan, Do, Check, Action)

s. DMAIC | 6S methodiek | continue verbeteren gebruik makende van 5 stappen. Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

t. Orthogonale Arrays | Genichi Taguchi | orthogonale arrays zijn reeds door de oude Grieken uitgevonden. Ze worden gebruikt om alle parameters (“knoppen”) min of meer tegelijkertijd te veranderen. Maar dan wel op een gebalanceerde wijze. Hierdoor wordt analyse (invloed van de variatie van alle knoppen op de output) uniformer, transparanter en betrouwbaarder. Ook het berekenen van een optimum uit de testruimte wordt dan mogelijk.

u. Graphic Respons |Genichi Taguchi | grafische wijze van weergave van de relatie tussen een parameter en de output.

v. Multi-output Arrays | Fisher | proefopzetten, waarbij meerdere outputs meegenomen worden. Bijvoorbeeld “max. snelheid verhogen” en “geluidsreductie” bij een automobiel. Door gebruik te maken van grafische respons wordt duidelijk welke “knoppen”-samenstelling het meest optimale resultaat geeft.

w. Linear graphs. | Genichi Taguchi | Grafisch hulpmiddel om afhankelijkheden in een proefopzet overwogen mee te nemen en te analyseren.

x. FME(C)A | MIL Std 1629 | Methodiek om fouten te alloceren en op criticiteit te onderzoeken.

y. Kano model | Noriaki Kano | Grafische relatie tussen klantvraag (tevredenheid) en eigen aanbod (features)